ดร.สะถิระ ขอปรับลดงบประมาณ กลาโหมเรื่องรถประจำตำแหน่ง พล.ร.อ. 5 คัน 8.8 ล้านบาท

ขอบคุณเพื่อนสมาชิก และ ที่ประชุมสภาผู้แทน
ด้วยปัจจุบันสถาณการณ์ประเทศเป็นเช่นนี้
งบประมาณที่กลาโหมตั้งมาเรื่อง
รถประจำตำแหน่ง พล.ร.อ. 5 คัน 8.8 ล้านบาท
ผมขอปรับลด และ ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อย
คงไม่ต้องชี้แจงเหตุผล เพราะเหตุผลของผม ทั้งกองทัพเรือและพี่น้องประชาชนคงเข้าใจ