ประชุมการขยายเขตประปาสัตหีบ การให้บริการสาธารณูปโภคเป็นของ “เอกชน” ทั้งเรื่องการขยายเขต การให้บริการ

ประชุมการขยายเขตประปาสัตหีบวันนี้
ถ้าการให้บริการสาธารณูปโภคเป็นของ “เอกชน”
ประชาชนเสียประโยชน์นะ
ทั้งเรื่องการขยายเขต การให้บริการ
ขั้นตอนมากขึ้น การจัดสรรงบพัฒนาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ รับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยอื่นก็ลำบาก
ทางแก้มี2ทางนะ ความเห็นผม
1. ถ้าไม่ไหวก็โอนพื้นที่ให้ รัฐวิสาหกิจ ได้นะครับ
2 ถ้าไหว ก็บริการและจัดสรรงบประมาณมา
เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ
ขอโทษที่ต้องพูดตรงๆครับ เพราะสัตหีบคือบ้านผม