ส.ส.สะถิระ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับสวัสดิการผู้พิการ

จากการลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการอยู่เป็นประจำ ทำให้ผมเห็นภาพของปัญหา ความต้องการสวัสดิการทางร่างกายและสังคมของผู้พิการ จึงได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ครับ

1. พิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ จาก 800 เป็น 1000-1500 ถ้วนหน้า แบบไม่มีเงื่อนไข ผู้พิการก็คือผู้พิการ ไม่ควรแบ่งแยกรายได้ ไม่จำเป็นต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่จำกัดอายุ ในปัจจุบันเงิน 1,000 บาท ซื้อแพมเพิสได้เพียง 2 ห่อ/เดือนเท่านั้น

2. เพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้ดูแลและครอบครัวของผู้พิการ ซึ่งผู้พิการ 1 คน ก็ต้องมีผู้ดูแล ต้องลาหยุด หรือลาออกจากงานมาดูแลผู้พิการ

3. สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็น ทางลาด ลิฟต์ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ป้าย ตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ เป็นมิตรต่อผู้พิการมากน้อยแค่ไหน กระทรวง พ.ม. และรัฐบาล ควรต้องมีการตรวจสอบมาตรฐาน

4. แก้ไขระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ควรพิจารณา ปรับเปลี่ยนนโยบาย ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมและร่างกายคล้ายผู้พิการ แต่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้พิการ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ทีมีสายตาข้างเดียว นิ้วขาดข้างเดียว จะมีโอกาสมีสิทธิได้รับสวัสดิการแบบเดียวกับผู้พิการได้อย่างไร

ผู้พิการทุกคนควรเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ลำบากเกินไป ระบบสาธารณะต่างๆควรต้องทำเพื่อคนทุกคน เพราะผู้พิการก็คือหนึ่งในพี่น้องประชาชนไทยเช่นกันครับ

มีประเด็นความเดือดร้อนเพิ่มเติม สามารถเสนอแนะผมได้นะครับ🙏🏻

#สัตหีบต้องมาก่อน
#ผู้แทนบ้านบ้าน